Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*,  veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatēta  retas un īpaši aizsargājama sūnu suga -  kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540200
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Bebru pagasts​​​​​​​
Platība: 77,7 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk