Aizstājējattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490610
Administratīvais iedalījums: Madonas novads Indrānu pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Kopumā alejā uzskaitīti 1892 koki, no kuriem lielākā daļa ir ozoli. Alejā aug gan vidēja vecuma koki, gan lielu dimensiju koki (veci, dobumaini koki), kas ir īpaši nozīmīgs bezmugurkaulnieku mikrobiotops. Alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita) un divas īpaši aizsargājamās ķērpju sugas – parastais plaušķērpis (Lobaria pulmonaria) un bālā sklerofora (Sclerophora pallida). Tāpat tika atrastas trīs dabisko mežu biotopu (DMB) sūnu indikatorsugas - īssetas nekera (Neckera pennata) garlapu kažocene (Anomodon longifolius) un tievā gludlape (Homalia trichomanoides). Lubānas – Meirānu alejā ir sastopami 10 dižkoki.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumu materiāli:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: