Matkules Mežs

Foto: A.Priede

Matkules karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534400
Administratīvais iedalījums: Kandavas novada Matkules pagasts
Platība: 80 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Lielākā daļa dabas lieguma mežu atbilst dabisko mežu biotopu pazīmēm. Teritorija nozīmīga Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 91D0* Purvaini meži aizsardzībā. Sastopami arī boreālie meži. Regulāri ligzdo melnais stārķis.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav