Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Tā pat teritorijā konstatētas sūnu sugas - kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kas raksturīga mitriem egļu vai jauktu koku mežiem, dumbrājiem ar vidēji lielām kritalām. Uz trupošas koksnes, koku pakājē, retāk uz kūdras augsnes, purvu malās, sevišķi raksturīga purvainiem mežiem un Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kura atrodama mitros boreālos mežos ar egli un egles kritalām. Šo sugu aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540300
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rušonas pagasts​​​​​​​
Platība: 52,13 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk