Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā 2003. gadā teritorijā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas retas sūnu sugas - kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum) (raksturīgi mitri egļu vai jauktu koku meži, dumbrāji ar vidēji lielām kritalām, atrodama uz trupošas koksnes, koku pakājē, retāk uz kūdras augsnes, purvu malās, sevišķi raksturīga purvainiem mežiem) un sašaurinātā bārdlape (Barbilophozia attenuata) (atrodama uz trupošu koku pakājes ar skābu mizu, piemēram, ozoli, var būt atrodama uz smilšakmeņiem, uz drūpošiem laukakmeņiem, retāk kūdrainās vietās – bedru malās, kūdras caurumos; raksturīgi slapji, veci, ēnaini skujkoku meži, aug uz skujkoku kritalām, izgāztu koku saknēm, egļu pamatnēm, trupošiem celmiem), šo sugu aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540500
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Vārmes pagasts​​​​​​​
Platība: 524,68 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk