Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*,  purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatēta reta un īpaši aizsargājama sūnu suga  -  kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.        

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540600
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Lībagu un Ģibuļu pagasts​​​​​​​
Platība: 226,39 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk