Mencendarbes liepu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490320
Administratīvais iedalījums: Baldones novada Baldones pagasts
Stādīšanas gads: 1894, pieder pie Mencendarbes muižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā ir viena vecuma, samērā jaunas līdz vidēja vecuma, diezgan cieši stādītas liepas. Daudzi koki ir ar dobumiem, kam liela dažādība. Inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājamā bezmugurkaulnieku suga parka vīngliemezis (Helix pomatia). Papildus dobumainiem kokiem alejā atzīmēti arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne uz stumbriem, koksnes sēņu klātbūtne. Alejā konstatēta arī viena aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: