Mētru mežs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534600
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Lejasciema pagasts
Platība: 77 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota purvainu mežu aizsardzībai. Viena no retajām vietām, kur sastopami purvaini bērzu meži. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Teritoriju aizņem purvaini priežu, priežu – egļu – bērzu un purvaini bērzu meži. Arī purvaini egļu meži ar divsēklu grīsli. Sausākajās vietās ir priežu mētrājs un lāns. Medņu riesta vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:nav