Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - lakstaugiem bagāti egļu meži 9050 un staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzībai 2004. gadā dibināts mikroliegums.

Dabas lieguma "Mežmaļu meži". Foto Dagnis Vasiļevskis
Dabas lieguma "Mežmaļu meži". Foto Dagnis Vasiļevskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540700
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas pagasts
Platība: 50,62 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk