Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, staignāju meži 9080*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzībai. Tā pat teritorija ir nozīmīga potenciālā dzīvotne lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita (barnabita)). Teritorijā konstatēta reta ķērpju suga - sīkpunktainā artonija (Arthonia byssacea), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu. Tā pat teritorijā dibināti mikroliegumi platlapju meža un slapja melnalkšņu meža biotopu aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540900
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Bērzes pagasts​​​​​​​
Platība: 274,71 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk