Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas Mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzībai dibināts mikroliegums. Tā pat teritoriju apdzīvo citas aizsargājamas putnu sugas, piemēram, Melnā dzilna (Dryocopus martius), ķīķis (Pernis apivorus).

Dabas liegums Murmastienes staignāju meži. Foto Dagnis Vasiļevskis
Dabas liegums Murmastienes staignāju meži. Foto Dagnis Vasiļevskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541000
Administratīvais iedalījums: Varakļānu novada Murmastienes pagasts
Platība: 248 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk