Nīgrandes meži

Foto: DAP arhīvs

Nīgrandes meži

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531000
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Nīgrandes pagasts
Platība: 62 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai saglabātu Eiropas Savienības aizsargājamu biotopu 9080* Staignāju meži, kas klāj lielu vienlaidus platību. Lielākā daļa mežaudžu atbilst dabisku meža biotopu kritērijiem. Konstatētas aizsargājamās sūnu un ķērpju sugas: tamarisku frulānija, zvīņainā telotrēma, kastaņbrūnā artonija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav