Nīgrandes meži

Dabas liegums izveidots, lai saglabātu Eiropas Savienības aizsargājamu biotopu 9080* Staignāju meži, kas klāj lielu vienlaidus platību. Lielākā daļa mežaudžu atbilst dabisku meža biotopu kritērijiem. Konstatētas aizsargājamās sūnu un ķērpju sugas: tamarisku frulānija, zvīņainā telotrēma, kastaņbrūnā artonija.

Nīgrandes meži

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531000
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Nīgrandes pagasts
Platība: 62 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk