Ojatu ezers

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Ojatu ezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0521100
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Konstantinovas pagasts
Platība: 111 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Eitrofs, maz piesārņots ezers. Viens no nedaudzajiem ezeriem, kura krastos sastopamas oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpnēs.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:  nav