Atrašanās vieta Latvijā

TSastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām, tajā skaitā mazajam ērglim (Clanga pomarina) piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā konstatētas reti sastopamas sūnu kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum); tamariska frulānija (Frullania tamarisci); tūbainā bārkstlape (Tricholea tomantella) un ķērpju zvīņainā telotrēma (Thelotrema lepadinum); asinssārtais mikoblasts (Mycoblastus sanguinarius) sugas, kurām veidojami mikroliegumi.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541100
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ances pagasts​​​​​​​
Platība: 103,25 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk