Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490290
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Sausnējas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Lejā dominējošās koku sugas ir ozoli, oši, kļavas un liepas. Pieejama liela dobumaino un atmirušo koku daudzveidība. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat inventarizācijas laikā uzkartēti 61 dobumaini koki, dobumu daudzveidība ir ļoti liela. Papildus konstatēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi - atmirusī koksne, atsegta koksne, sulojoši koki, koki ar sēņu augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu – sirseņu ligzdām. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar 8 atradnēm un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 5 atradnēm.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: