Pāces pļavas karte

Teritorija izveidota dabisku, sugām bagātu pļavu aizsardzībai. Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie pļavu biotopi – 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, un 6120* Smiltāju zālāji. Teritorijā konstatēti arī nogāžu un gravu meži, Pāces upē dažviet sastopami straujteču posmi, kā arī minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531300
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Dundagas pagasts
Platība: 83 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk