Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešams saņemt, lai savvaļā iegūtu, kā arī turētu nebrīvē nemedījamo sugu indivīdus, kā arī medījamo putnu sugu indivīdu iegūšanai, ja tie Medību likumā noteiktajos gadījumos tiek iegūti ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem. Atļauja attiecināma uz nemedījamām (tajā skaitā īpaši aizsargājamām) sugām visās to attīstības stadijās, tostarp mirušiem indivīdiem, putnu ligzdām un olām.
Īpaši aizsargājamo sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā izplatības areālā, nolūkos, kas noteikti Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā. Īpaši aizsargājamo sugu saraksts noteikts Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Persona, kas vēlas iegūt nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju, iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu atbilstoši norādītajam veidlapas paraugam.
  Jebkura persona, arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas lūdz piemērot izņēmumu Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, iesniedz pārvaldei informāciju (brīvā formā), kurā norāda:
  1) sugu, uz kuru attiecas izņēmums, šā izņēmuma iemeslus, tai skaitā riska veidu, izvērtētās alternatīvas un izmantotos zinātniskos datus;
  2) līdzekļus, ierīces, paņēmienus vai pasākumus, ar kuriem plānots nonāvēt vai sagūstīt atsevišķus indivīdus, kā arī to izmantošanas iemeslus un ierobežojumus;
  3) laika un vietas apstākļus, kādos piemērojams izņēmums, kā arī citus izņēmuma piemērošanas nosacījumus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pārvalde pirms nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas pārbauda iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu.
  Pārvalde nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju neizsniedz, ja:
  1) plānotā ieguve ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu un traucēšanu;
  2) atļaujas pieprasītājs nav iesniedzis pārskatu par iepriekš veikto ieguvi.

  Pārvalde ir tiesīga nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju anulēt, ja:
  1) iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas par plānoto darbību;
  2) iegūtie nemedījamo sugu indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši mērķiem, kas norādīti minētajā iesniegumā;
  3) netiek ievēroti nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujā minētie nosacījumi.
  Persona, kas saņēmusi nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju, 30 dienu laikā pēc atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz pārvaldē pārskatu par iegūtajiem nemedījamo sugu indivīdiem.

  Pārvalde, saņemot informāciju par nepieciešamību īpaši aizsargājamo sugu indivīdus iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, lemj par:
  1) tā piemērošanu attiecīgajai sugai;
  2) līdzekļiem, metodēm, ierīcēm vai paņēmieniem, kas ir atļauti indivīdu sagūstīšanā vai nonāvēšanā;
  3) laika un vietas apstākļiem, kādos piemērojams izņēmums, kā arī citiem izņēmuma piemērošanas nosacījumiem;
  4) nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem.