Paltupes meži

Foto: A.Stepanova

Paltupes meži

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534900
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Elkšņu pagasts
Platība: 157 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorijā konstatēti četri ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma mežu biotopi, no kuriem lielāko platību aizņem melnalkšņu staignāji (35%). Konstatēti arī jaukti platlapju meži, boreālie meži un pārmitri platlapju meži gar Paltupi. Lielas lakšu audzes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:  nav