Paltupes meži

Teritorijā konstatēti četri ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma mežu biotopi, no kuriem lielāko platību aizņem melnalkšņu staignāji (35%). Konstatēti arī jaukti platlapju meži, boreālie meži un pārmitri platlapju meži gar Paltupi. Lielas lakšu audzes.

Paltupes meži
Dabas liegums PALTUPES MEŽI. Foto: Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534900
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Elkšņu pagasts
Platība: 155,58 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk