Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*,  staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, mežainas piejūras kāpas 2180.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541200
Administratīvais iedalījums: Ventspils un Kuldīgas novada Ziru un Ēdoles pagasts
Platība: 214,58 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk