Atrašanās vieta Latvijā

TSastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, neskarti augstie purvi 7110*, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris atjaunošanās 7120, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu - Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum) un sēņu - lakas plakanpiepe (Ganoderma lucidum) sugas, kuru aizsardzībai veidojams mikroliegums.

Dabas liegums PEČORA EZERA MEŽI. Foto Fanija Šitca
Dabas liegums PEČORA EZERA MEŽI. Foto Fanija Šitca

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541300
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Ķeipenes un Madlienas pagasts
Platība: 594,18 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk