Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - purvaini meži 91D0*, staignāju meži 9080*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, neskarti augstie purvi 7110*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 6270*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatēta samērā liela, vitāla parastā plakanstaipekņa (Diphasiastrum complanatum) populācija, kurai dibināts mikroliegums, jo ir sausi, sila un mētrāja tipa priežu meži, kas ir labi saules izgaismoti un piemēroti parastā plakanstaipekņa eksistencei, tāpēc konstatētā populācija uzskatāma par ilgstoši pastāvēt spējīgu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541500
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Rugāju pagasts
Platība: 271,9 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk