Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490330
Administratīvais iedalījums: Saulkrastu novada Saulkrastu pagasts
Stādīšanas gads: 1879, stādījis Latviešu draugu biedrības direktors, literāts un mācītājs Jānis Neilands

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug galvenokārt bioloģiski vecas, slaidas, lielu dimensiju liepas. Kokiem ir daudz dobumi, to skaitā arī ļoti lielu dimensiju dobumi. Lai gan inventarizācijas laikā neviena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga netika konstatētā, šī aleja kopumā uzskatāma par tipisku lapkoku praulgrauža dzīvotni.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: