Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, nogāžu un gravu meži 9180* purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzībai. Tā pat teritroija ir nozīmīga lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas -  kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum) un doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia) un vaskulāro augu sugas - meža auzene (Festuca altissima), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541600
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Lielvārdes pagasts​​​​​​​
Platība: 196,38 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk