Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - ezeri ar mieturaļģu augāju 3140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā teritorijā dibināts mikroliegums mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzībai. Teritorija ir būtiska arī lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotne. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu - Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), tūbainā bārkstlape (Tricholea tomentella), sašaurinātā bārdlape (Barbilophozia attenuata), ķērpju - izplestā evernija (Evernia divaricata) un vaskulāro augu sugas - skrajziedu skarene (Poa remota), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu. 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0541700
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Taurupes un Ķeipenes pagasts
Platība: 119,99 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk