Plunču ezera krasts
Plunču ezera krasts karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535100
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Ģibuļu pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 9010* Veci un dabiski boreāli meži un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas aizsardzībai. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Konstatētas vairākas retas un aizsargājamas sūnu sugas, kā arī aizsargājamas ziedaugu un paparžaugu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav