Popes zāļu purvs karte

Teritorijas lielāko daļu aizņem Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 6410 Mitri zālāji periodiski izžūststošās augsnēs. Apkārt ir purvaini priežu, bērzu un egļu meži, no kuriem daļa atbilst biotopam 91D0* Purvaini meži. Sastopams Eiropā un Latvijā aizsargājams biotops  7220* Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķi. Teritorijā sastopamas 9 aizsargājamas augu sugas, tostarp mitrajos zālājos augošā Igaunijas rūgtlape, - dabas liegums Popes zāļu purvs ir viena no divām šī ziedauga atradnēm Latvijā.

Popes zāļu purvs
Dabas liegums POPES ZĀĻU PURVS. Foto: DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0531900
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Popes pagasts
Platība: 78 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk