Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.05.2012.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekti

 

 

 

 

 

Projekts noslēdzies

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemgalē un ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai

LLIV-316 - "Protected areas / Aizsargājamās teritorijas"

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņai

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

 

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, dabas izglītības attīstīšana, institūciju kapacitātes pilnveidošana

ĪSS APRAKSTS

Zemgalē ir 7 dabas parki (Bauskas, Daugavas ielejas, Laukezera, Saukas, Svētes palienes, Tērvetes, Vilces), un tikai dažos no parkiem ir izstrādāti Dabas aizsardzības plāni un Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Nav izbūvēta pienācīga infrastruktūra, lai sabalansētu vides un ekonomiskās darbības aspektus, kas dabas parkos un īpaši atbalstāmajās teritorijās ir pieļaujama.

Sabiedriskais monitorings ir tikai savos pašos pirmsākumos, lai nodrošinātu aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanu.

Nav izveidotas ilgtspējīgas dabas parku pārvaldības sistēmas, nepieciešams apgūt ārvalstu pieredzi dabas parku apsaimniekošanā.


 

PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:

Uzdevumu bloks Nr.1: Projekta vadība un publicitāte

MĒRĶIS: Sekmīga projekta ieviešana atbilstoši Programmas prasībām un labas projektu pārvaldības principiem.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Projekta vadības grupas darbs, projekta stratēģisko mērķu ieviešanas nodrošināšanai;
Projekta darba grupas darbs, projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai;
Publicitātes aktivitātes.

Uzdevumu bloks Nr.2: Dabas parku apsaimniekošanas uzlabošana

MĒRĶIS: Vecināt dabas parku attīstību, uzlabojot apsaimniekošanas un pārvaldības metodes.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Dabas aizsardzības plānu un Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu izstrāde:
Dabas parks "Daugavas ieleja";
Dabas liegums "Silabebru ezers";
Dabas parks "Bauska".
LT-LV, Eiropas pieredzes pārņemšana par parku pārvaldības modeļiem. Modeļu ieviešana.
Sabiedriskā monitoringa ieviešanas pasākumi īpašo dabas vērtību saglabāšanai, iesaistot vietējās skolas vides pulciņa dalībniekus un vietējos iedzīvotājus (Rundāles d/p sikspārņu sugu novērošana);

Uzdevumu bloks Nr.3: Dabas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana

MĒRĶIS: Infrastruktūras izveide dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Mazās vides aizsardzības infrastruktūras izveide (laipas, kāpnes, skatu tornis, norādes zīmes, galdi un soli, ugunskura vietas);
Vidēja un liela mēroga infrastruktūra: automašīnu stāvlaukuma sakārtošana (segums, tualetes, atkritumu urnas); arheoloģisko izrakumu aizbēršana; upes krasta stiprināšana, veloceliņa projektēšana/ izbūve;
Norādes zīmes ar informāciju par dabas aizsardzības jautājumiem (līdzīgi kā – Dabā ar izpratni!);

Uzdevumu bloks Nr.4: Dabas vērtību popularizēšana

MĒRĶIS: Vietējās kopienas iesaistīšana vides monitoringā un informācijas materiālu sniegšana vietējām kopienām un iestādēm.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Izglītība un apmācības: izglītojoši pasākumi/ objekti bērniem un jauniešiem;
Datu bāzes izveide par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Informatīvo kampaņu organizēšana par dabas vērtībām Zemgalē un Ziemeļlietuvā.
Izglītojoši materiāli par dabas parkiem, tūrisma maršrutiem, dabas takām, dabas vērtībām, utt.;
Jaunu dabas taku izpēte un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde
Digitālās informācijas izveide un datu ievietošana Zemgales ģeoportālā un citos pasaules portālos par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Jebkāda veida akcijas jauniešiem skolās (vides pulciņa dalībniekiem);
Brīvprātīgo un vietējo iedzīvotāju apmācība - brīvprātīga uzraudzība: Dažādās valstīs, īpaši apmācīti brīvprātīgie veic vietējo biotopu stāvokļa monitoringu, sugu augu un putnu (atkarībā no tā, kas tiek uzraudzīta.) Brīvprātīgais monitorings ir atbalstāms, jo tam ir vairākas priekšrocības: Brīvprātīgie monitori veicina sabiedrības informētību par piesārņojuma problēmām, palīdz identificēt un atjaunot problēmu vietas, un palielina kvalitatīvu informācijas apjomu par vietējiem augu un putnu biotopiem.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Preses relīzes masu mēdijos;
 • Informācija par projektu partneru (ja piemērojams) tīmekļa vietnēs;
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni;
 • 9 darba grupas sanāksmēs ;
 • 3 apaļā galda diskusijas ;
 • 28 semināri;
 • Izstrādāts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Silabebru ezers";
 • Aktualizēts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Bauska";
 • Apmācību seminārs par vides monitoringu;
 • Dokuments - Ieteikumi politikas integrācijai dabas aizsardzības plānošanas jautājumus pašvaldību teritorijas un augstāka līmeņa teritorijas plānos;
 • Aktualizēti trīs teritorijas plāni;
 • Aktualizēts dabas parka "Daugavas ieleja" dabas aizsardzības plāns.
 • Infrastruktūra: Ceļu remonts un 1 autostāvvietas būvniecība, 7 informācijas stendi, 33 zīmes, 2 nožogojumi/barjeras, 7 koka kāpnes, 4 koka tilti, 54 atkritumu urnas un 8 angāru atkritumu tvertnes, 100 soliņi, 50 velosipēdu stendi, 6 tualetes, iegādāts 1 apmeklētāju skaitītājs, gājēju celiņu ierīkošana;
 • Veikti arheoloģiskie izrakumi;
 • Izstrādāti 4 tehniskie projekti;
 • Brīvprātīgais monitorings - 6 semināri vietējām iniciatīvas grupām; 2 konferences saistībā ar brīvprātīgo monitoringu; 20 semināri par to, kādā veidā uzraudzība būtu jāveic; 500 informatīvie plakāti;
 • Izgatavoti informatīvie materiāli (bukleti, brošūras, ieskaitot kartes.)
 • Izveidota datu bāze par dabas vērtībām.


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Zemgales plānošanas reģions

   

Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001 , Latvija
Tālr.: +37163025828, fakss: +37163027549
Mājas lapa: www.zemgale.lv

  SADARBĪBAS PARTNERI

PP2: Jelgavas novada pašvaldība

    PP3: Krustpils novada pašvaldība
    PP4: Dabas aizsardzības pārvalde
    PP5: Rundāles novada pašvaldība
    PP6: Kurtuvėnai reģionālā parka administrācija
    PP7: Šauļu reģiona attīstības aģentūra
   

PP8: Birstonas pašvaldība

   

PP9: Žagares reģionālā parka administrācija

   

PP10: Biržu reģionālā parka administrācija

   

PP11: Aizkraukles novada pašvaldība


 

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LLIV-316

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

24 mēneši (05.2012.-05.2014.)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

947 050,56 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

85% Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonds no Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 2.prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabiskās vides aizsardzība”

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Lietuva

 

ABREVIATŪRA

Protected areas / Aizsargājamās teritorijas

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

Atsevišķas mājas lapas nav


 

AKTUALITĀTES

 

28.04.2014.

Aizkrauklē notiks pilotprojekta noslēguma konference „Dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrētas izstrādes ieguvumi un riski.”

 

 

 

16.04.2014.

Konference „Sabiedriskais monitorings jeb dabu pētīt ir aizraujoši

 

26.03.2014.

Pieredzes seminārs Biržu dabas parkā

 

27.08.2013.

Seminārs «Preparation of territorial planning documents for protected areas»

 

13.06.2013.

Ievada seminārs «Telpiskās plānošanas sistēmas attīstība Latvijā, integrējot tajā dabas aizsardzības plānošanu»

 

22.03.2013.

Seminārs «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu integrēšanas iespējas pašvaldību teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos»

 

26.02.2013.

Seminārs «Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūra. Problēmas, risinājumi, iespējas integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādes procedūras»

 

16.10.2012.

Sabiedriskā monitoringa programma - ikviens varam būt dabas pētnieks!

 

09.10.2012.

Konference par sabiedriskā monitoringa programmu

 

20.09.2012.

Seminārs Svētē par sabiedriskā monitoringa programmu

 

19.09.2011.

Seminārs Dobelē par sabiedriskā monitoringa programmu

 

30.08.2011.

Seminārs Krustpilī par sabiedriskā monitoringa programmu

 

28.08.2011.

Seminārs Koknesē par sabiedriskā monitoringa programmu

 

17.08.2011.

Seminārs Tērvetē par sabiedriskā monitoringa programmu