Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.03.2014.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekti

 

 

 

 

 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai

LLV-389 - E-Accessibility / E-pieejamība

 

 Projekts noslēdzies

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Jolita Butkutė, Šauļu reģiona attīstības aģentūras direktore (Lietuva)

Dabas aizsardzības pārvaldes projektu nodaļas vadītājs: Aigars Pikšens

E-pasts: aigars.piksens@ daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26541666
 

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

E-pakalpojumu pieejamība pierobežā, dabas tūrisma infrastruktūra.

ĪSS APRAKSTS

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsdienu sabiedrībā strauji palielinās, kā rezultātā pierobežas reģionu konkurētspēja šajā jomā, salīdzinoši ar citiem reģioniem, nav līdzvērtīga, galvenokārt, informācijas nepieejamības dēļ. Ikvienas teritorijas pieejamības veicināšanā svarīga loma ir tūrismam. Tādēļ, pieejama un viegli uztverama tūrisma informācija ir atslēga uz vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību. Modernās tehnoloģijas, piemēram, bezvadu internets, informācijas termināli, QR kodi, mobilās aplikācijas – strauji aizstāj biežāk lietotos informatīvos līdzekļus – kartes, ceļvežus. Pierobežas reģionu attīstībai ir jālīdzinās citu reģionu attīstībai valstī. Šī iemesla dēļ, 8 iesaistītās puses no dažādām Latvijas un Lietuvas institūcijām apvienojās, lai popularizēt ideju par modernu tūrisma e-pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību savos reģionos un izplatītu šo ideju arī citos pierobežu reģionos Eiropas savienībā.


 

PROJEKTA MĒRĶIS

Izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), uzlabot vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību, lai nodrošinātu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti vairāki apakšmērķi:

1. IKT izveidošana (aprīkojums ar īpašu programmatūru) projekta partneru teritorijās.

2. Pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem, veicinot e-pieejamības ideju.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:

Uzdevumu bloks Nr.1: Projekta vadība un koordinēšana

MĒRĶIS: Sekmīga projekta ieviešana atbilstoši Programmas prasībām un labas projektu pārvaldības principiem.

PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:

Projekta vadības grupas darbs, projekta stratēģisko mērķu ieviešanas nodrošināšanai;
Projekta darba grupas darbs, projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai;
Publicitātes aktivitātes.

Uzdevumu bloks Nr.2: Nepieciešamās programmatūras(software) un mobilās lietotājprogrammas (aplikācijas) attīstīšana

MĒRĶIS: Izstrādāt mobilo aplikāciju, kura ar Qr kodu palīdzību tiktu izmantota viedtālruņos, planšetdatoros un citās mobilajās ierīcēs. Pierobežas tūrisma pakalpojuma saņēmējiem dot iespēju lejupielādēt informāciju un piekļūt tūrisma pakalpojumam tieši, izmantojot tālruni vai citu mobilo ierīci. Programmas ir pieejamas lejupielādējot QR kodu, kas apmeklētāju aizvedīs tieši uz interneta vietni, kurā iegūstama informācija par tūrisma piedāvājumu konkrētajā pierobežas apvidū.

PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:

Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas tūrisma sadaļas uzlabošana, kuras ietvaros tiek sagatavota un tulkota informācija trīs valodās(LT, ENG un RUS) par Kurzemes, Latgales un Zemgales pierobežas reģionu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to apkārtnē pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem. Sagatavotā tūrisma pakalpojumu informācija tiek iekļauta, projekta laikā izstrādātajā – mobilajā lietotājprogrammā, informācijas terminālos, virtuālajās tūrēs un projekta teritorijā izvietotajos informatīvajos stendos ar Qr kodiem.

Uzdevumu bloks Nr.3: IKT aprīkojuma un uzlabotās pieejas kapitāliegāde

MĒRĶIS: Tūrisma informācijas pasniegšana pēc iespējas plašākai mērķgrupai, lai kopumā veicinātu visas projekta teritorijas pieejamību un tūrisma pakalpojumu piedāvājumu.

PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:

1. 8 Informācijas terminālu iegāde un uzstādīšana esošajos tūrisma informācijas centros. To pieslēgšana un WIFI brīvas pieejas instalācija.
2. Servera iegāde ar OS un UPS, lai nodrošinātu mobilās lietotājprogrammas izstrādes rezultāta uzglabāšanas un tā funkcionalitātes iespējas.
3. Projekta teritorijā tie uzstādīti 43 informatīvie stendi ar Qr kodiem.

Uzdevumu bloks Nr.4: Pieredzes apmaina un publiskās aktivitātes

MĒRĶIS: Iesaistītajiem projekta partneriem, kas sniedz dažādu tūrisma informācijas piedāvājuma klāstu – dalīties savā pieredzē un lemt par kopīgām idejām, kas veicinātu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, izmantojot informāciju, komunikāciju tehnoloģijas.

PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:

1. Dalība četrās projekta darba grupu sanāksmēs.
2.Trīs darba grupu sanāksmju organizēšana Dabas aizsardzības pārvaldes trim reģionālajām administrācijām, lai apkopotu informāciju pirms mobilās lietotājprogrammas izstrādes uzsākšanas.
3. Divi pieredzes apmaiņas braucieni starp partneriem Latvijā un Lietuvā.
4. Atbalsts vadošajam partnerim – organizēt konferenci plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem(mēdijiem) par projekta aktivitātēm un dalība projekta noslēguma konferencē Lietuvā.
5. Divu preses relīžu sagatavošana un iesniegšana mēdijiem.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Preses relīzes masu mēdijos.
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni starp projekta partneriem Latvijā un Lietuvā.
 • 4 projekta darba grupas sanāksmes.
 • 3 darba grupu sanāksmes Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām.
 • Projekta noslēguma konference.
 • Informācijas sagatavošana par Kurzemes, Latgales un Zemgales pierobežas reģionu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to apkārtnē pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem.
 • Sagatavotās informācijas tulkošana trīs valodās (LT, EN un RU).
 • Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes tūrisma sadaļas uzlabošana, iekļaujot sagatavoto informāciju par pierobežas reģioniem.
 • Mobilās lietotnes izstrāde.
 • 16 virtuālo tūru izstrāde un iekļaušana mobilajā aplikācijā.
 • 43 informatīvo stendi ar QR kodiem uzstādīšana.
 • 8 informācijas terminālu iegāde, uzstādīšana un WIFI brīvas pieejas instalācija tajos.
 • Servera iegāde mobilās lietotājprogrammas un citu projekta datu glabāšanai.SASNIEGTIE REZULTĀTI

 • Projekta ietvaros ir būtiski papildināta un tulkota tūrisma informācija, kas pieejama izstrādātajā mobilajā aplikācijā, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes sadaļā Tūristiem >>>.
 • Mobilā lietotne lejupielādei
 •  Google Play

   Apple Store App

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS

Šauļu reģiona attīstības aģentūra (Lietuva)

 

Viļņas iela 100, Šauļi, LT-76285, Lietuva
Tālr.: +37041 525 101, fakss: +37041 525 101
Mājas lapa: www.srpa.lt

SADARBĪBAS PARTNERI

PP2: Gražutes reģionālā parka administrācija (Lietuva)

 

PP3: Kurtuvėnai reģionālā parka administrācija (Lietuva)

 

PP4: Biržu reģionālā parka administrācija (Lietuva)

 

PP5: Zarasai rajona tūrisma informācijas centrs (Lietuva)

 

PP6: Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

 

PP7: Krāslavas novada dome (Latvija)

 

PP8: Ilūkstes novada pašvaldība (Latvija)

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LLV-389

ĪSTENOŠANAS LAIKS

12 mēneši (03.2014.-03.2015.)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

362 698,42 EUR

ES LĪDZFINANSĒJUMS

85% Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonds no Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 1.prioritātes 2.atbalsta virziena „Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana”

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Lietuva

ABREVIATŪRA

E-Accessibility / E-pieejamība

PROJEKTA MĀJAS LAPA

Atsevišķas mājas lapas nav