Statuss:
Īstenošanā
Usmas ezers

Stiprinot vietējo pašvaldību un valsts institūciju publisko ezeru un ūdenstilpņu resursu apsaimniekošanas un pārvaldības kapacitāti, tiks uzlabota publisko ūdeņu apsaimniekošana un pārvaldība Kurzemes plānošanas reģionā.

Interreg programmas LAT-LIT logo

Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā

Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

» JOMAS

Dabas aizsardzība, aizsargājamās sugas, dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS, sabiedrības informēšana

» PROJEKTA MĒRĶIS

Uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Veikt pētījumus un izstrādāt ieteikumus izstrāde ezeru resursu apsaimniekošanas uzlabošanai;
 • Īstenot publisko ezeru un ūdenstilpņu apsaimniekošanas pasākumus;
 • Stiprināt institūciju kapacitāti, sagatavojot dokumentus publisko ezeru apsaimniekošanas, aizsardzības un pārvaldības uzlabošanai un nodrošinot ar nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu publisko ezeru un ūdenstilpņu apsaimniekošanai.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Pētījums par sapropeļa resursu izmantošanas iespējām Durbes ezerā un pieredzes apmaiņa par sapropeļa izmantošanu un ezeru apsaimniekošanu (realizē Durbes novada dome un Kurzemes plānošanas reģions);
 • Veikta ezeru un ūdenstilpņu tīrīšanas pasākumi (Aizputē, Biržu reģionālajā parkā, Žemaitijas nacionālajā parkā), zāļu purvu un pārejas purvu atjaunošana un apsaimniekošana publiskajos ūdeņos (Dabas aizsardzības pārvalde);
 • Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Tosmare”;
 • Nodrošināta zināšanu pārnese, informācijas un pieredzes apmaiņa publisko ezeru apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumos, nodrošināti vides izglītības pasākumi ezeru aizsardzībai un apsaimniekošanai būtiskos jautājumos – izstrādāta dabas izglītības programma, izveidota ceļojoša izstāde par ezeru bioloģisko daudzveidību, organizēta abinieku aizsardzības kampaņa;
 • Izbūvēta infrastruktūra un iegādāts aprīkojums, kas nepieciešams publisko ezeru un ūdenstilpņu apsaimniekošanai.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • LLI-449
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 2021. gada 1. marts – 2023. gada 28. februāris
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 981 750 EUR
    
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • 834 490 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Kurzeme
    
 • ABREVIATŪRA
  • LIVE LAKE
    

KONTAKTINFORMĀCIJA

Indra Murziņa

Projekta vadītāja - “Šlīteres mežniecība”, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
indra.murzina [at] daba.gov.lv