Aizstājējattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490620
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads Raiskuma pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Kopumā alejā uzskaitīti 386 koki, no kuriem 20 koki ir sasnieguši dižkoka izmērus. Alejā aug veci, dobumaini platlapji, galvenokārt ozoli un liepas, taču sastopami arī oši, kļavas, gobas un citas koku sugas. Raiskuma alejā ir konstatētas trīs aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), un papildus atrastas vēl divas dabisko mežu (DMB) indikatorsugas – četrplankumu sēņgrauzis (Mycetophagus quadripustulatus) un sarkanais melnulis (Neomidia haemorrhoidalis). Raiskuma aleju sistēmā un pieguļošajā parkā kopā pašlaik zināmi 18 lapkoku praulgrauža apdzīvoti koki. Tāpat alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās ķērpju sugas - bālā sklerofora  (Sclerophora pallida), liepu parmelīna (Parmelina tiliacea) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), katrai no aizsargājamajām ķērpju sugām alejā atzīmēta viena atradne.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumu materiāli:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: