Rencēnmuižas ozolu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490490
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novada Rencēnu pagasts
Stādīšanas gads: stādīta barona Karla fon Krīgsmaņa laikā

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug bioloģiski veci un vidēji veci platlapji – kļavas, liepas, oši un ozoli. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Aljeā uzkartēti 6 dobumaini koki un bezmugurkaulnieku sugām citi nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne, koki ar sēņu augļķermeņiem un sulojoši koki. Alejā konstatētas arī divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala). Lai gan sugu atradnes ir nelielas, tās ir labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: