Riesta-Džūkstenes purvs

Foto: Agnese Priede

Riesta-Džūkstenes purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515100
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Lestenes pagasts
Platība: 347 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota purva aizsardzībai. No Eiropā aizsargājamiem biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži. Tāpat teritorijā konstatētas arī aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plānsnav