Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināti mikroliegumi medņa (Tetrao urogallus) un melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzībai, kā arī skuju koku meža biotopa aizsardzībai. Teritorijā konstatētas retu un īpaši aizsargājamas sūnu sugu atradnes -  Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum) un kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum),  kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542400
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunannas pagasts​​​​​​​
Platība: 338,39 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk