Sasaļu mežs

Foto: Irēna Muskare

Sasaļu mežs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504400
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Sventes pagasts
Platība: 198,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai saglabātu ainaviski vērtīgas mežu audzes (sils, mētrājs, damaksnis). Galveno daļu aizņem eitrofs ezers - Sasaļu ezers. Teritorijā ietilpst arī sufozijas tipa ezers - Melnezers. Teritorijā konstatētas tādas aizsargājams putnu sugas kā niedru lija, mežirbe, baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav