Sasaļu mežs karte

Teritorija veidota, lai saglabātu ainaviski vērtīgas mežu audzes (sils, mētrājs, damaksnis). Galveno daļu aizņem eitrofs ezers - Sasaļu ezers. Teritorijā ietilpst arī sufozijas tipa ezers - Melnezers. Teritorijā konstatētas tādas aizsargājams putnu sugas kā niedru lija, mežirbe, baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna u.c.

Sasaļu mežs
Dabas liegums SASAĻU MEŽS. Foto: Irēna Muskare

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504400
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Sventes pagasts
Platība: 199,86 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk