Seržu tīrelis karte

Nozīmīga vieta purvainu mežu aizsardzībai, kas ir prioritārs Eiropas nozīmes biotops. Teritorijā sastopamas tādas īpaši aizsargājamo augu sugas kā - stāvlapu dzegužpirkstīte un plankumainā dzegužpirkstīte, kā arī vairākas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnais stārķis, bikšaimais apodziņš, melnā dzilna, zivju ērglis.

Seržu tīrelis
Dabas liegums SERŽU TĪRELIS. Foto: Kārlis Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500600
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Valles pagasts
Platība: 151 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk