Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - degradēti augstie purvi , kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, neskarti augstie purvi 7110* veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020* , lakstaugiem bagāti egļu meži 9050,  staignāju meži 9080*, ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) 9160, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tā pat teritorija ir nozīmīga kā lapkoka praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotne. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas - smaržīgā zemessomenīte (Geocalyx graveolens), Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata), doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia) un trejdaivu bacānija (Bazzania trillobata), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu. 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542600
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Meņģeles un Madlienas pagasts
Platība: 306,94 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk