Aizvietotājattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470020
Administratīvais iedalījums: Skrīveru novada Skrīveru pagasts
Stādīšanas gads: 1891. gads

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Skrīveru dendrārijā ir 257 kokaugu sugas, variācijas, formas un šķirnes. No tām 41 skujkoku (4 vietējās) un 216 lapu koku (39 vietējās sugas).


Dabas vērtības:

Skrīveru dendrārija inventarizācija ir veikta vairākkārtīgi. Pamatojoties uz 1999. gada inventarizācijas datiem, tika konstatēts, ka dendrārijā aug 48 vietējās koku un krūmu sugas, 253 svešzemju koku un krūmu sugas, kopā 301 taksoni. Dendrārijs iedalīts 19 floristiski-ģeogrāfiskos apgabalos.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

19.gs. beigās Skrīveru parku ierīkoja M.fon Sīverss. Stādījumi ir iekārtoti dabiskā (angļu) ainavas parka stilā, sugas tika sagrupētas pēc floras ģeogrāfiskā principa, ņemot vērā augu ekoloģiskās īpatnības. Skrīveru dendrārijs ir pirmais tik plaša mēroga eksperiments Baltijā, un tas dod iespēju spriest gandrīz par 600 citzemju sugu introducēšanas izredzēm un to ekoloģiskajām īpašībām.

Robežshēma: robežshēma

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: