Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība Dendroloģiskā stādījuma teritorijā atrodas liels skaits introducēto koku tīraudžu un mistraudžu ar vietējām koku sugām, kā arī atsevišķi introducentu eksemplāri vietējo koku audzēs. Introducēto koku sugu augšanā vietējās sugas nepārspēj, izņemot lapegli un duglāziju.  Īpaši lielas dimensijas ir sasniegušas Eiropas lapegles. Stādījuma teritorijā atrodas viena no izcilākajām Veimuta priežu audzēm Latvijā.

Dabas vērtības Lielāko daļu dendroloģiskā stādījuma teritorijas klāj pieaugušas priežu un ozolu audzes, kurās sastopama lielu dimensiju atmirusī koksne. Šādi apstākļi ir piemēroti daudzām retām bezmugurkaulnieku sugām, it sevišķi tādām,  kuru eksistence atkarīga no ozolu atmirušās koksnes  klātbūtnes. No bezmugurkaulniekiem aizsargājamajā dendroloģiskajā stādījumā konstatēta ierobežoti izmantojamā īpaši aizsargājamā bezmugurkaulnieku suga – vīngliemezis (Helix pomatia) un dabisko meža biotopu bezmugurkaulnieku indikatorsugas - vītolu slaidkoksngrauzis (Necydalis major), vārpstiņgliemeži (Clausiliidae spp.), lielais asmalis (Peltis grossa). Tāpat stādījumā ir sastopamas četras īpaši aizsargājamās ķērpju sugas - kastaņbrūnā artonija (Artonia spadicea), kaķpēdiņu artonija (Artonia leucopellea), vīnkrāsas artonija (Artonia vinosa), plaušu ķērpis (Lobaria pulmonaria) un trīs sūnu sugas - gludā nekera (Neckera complanata), īssetas nekera (Neckera pennata), doblapu leženeja (Leujeunea cavifolia).

Kultūrvēsturiskā vērtība Pirmos stādījumus dendrārijā uzsāka 1891. gada pavasarī. Tie veikti pēc noteikta plāna, ko izstrādājis M. Siverss.  M. Siverss visvairāk stādīja duglāzijas, lapegles, Veimuta priedes un Benksa priedes. Meži izveidoti uz bijušajām lauksaimnieciski izmantotajām zemēm, pārsvarā mežus veido vecas kultūras (meža stādījumi), kas ierīkotas laikā no 1890. līdz 1900. gadam.

Aizvietotājattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470030
Administratīvais iedalījums: Skrīveru novada Skrīveru pagasts
Stādīšanas gads: 1891. gads
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk