Skrundas zivju dīķi
Skrundas zivju dīķi karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535600
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Skrundas pagasts
Platība: 496 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga ūdensputnu barošanās un atpūtas vieta pavasara un rudens migrāciju laikā, īpaši ziemeļu gulbjiem un bridējputniem. Ligzdo vismaz divi ziemeļu gulbju pāri, labākā zināmā spalvu maiņas vieta šai sugai Latvijā. Nozīmīga vieta jūras ērgļiem - ligzdo pie dīķiem un regulāri tajos barojas. Lieguma teritorija iekļauta Eiropas Savienības nozīmes Putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav