Skrundas zivju dīķi karte

Nozīmīga ūdensputnu barošanās un atpūtas vieta pavasara un rudens migrāciju laikā, īpaši ziemeļu gulbjiem un bridējputniem. Ligzdo vismaz divi ziemeļu gulbju pāri, labākā zināmā spalvu maiņas vieta šai sugai Latvijā. Nozīmīga vieta jūras ērgļiem - ligzdo pie dīķiem un regulāri tajos barojas. Lieguma teritorija iekļauta Eiropas Savienības nozīmes Putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

Skrundas zivju dīķi

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535600
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Skrundas pagasts
Platība: 496 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk