Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, purvainie meži 91D0*, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā konstatētas vairākas reti sastopamas sūnu sugas, kurām var veidot miroliegumu: Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum); trejdaivu bacānija (Bazzania trilobata); kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kā arī Latvijā reti sastopamais ciņu mazmeldrs (Trichophorum cespitosum), kas iekļauts Latvijas sarkanās grāmatas 3. kategorijā.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542700
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts​​​​​​​
Platība: 240,29 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk