Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci jaukti platlapju meži 9020*, ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) 9160.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatēta vitāla villainās gundegas (Ranunculus lanuginosus) atradne. Grupas un lielas audzes auglīgos platlapju un jauktos mežos, galvenokārt upju krastu gravās vai upju ieleju tuvumā. Suga Latvijā reti sastopama un tās aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542800
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Sesavas pagasts
Platība: 139,12 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk