Sloku purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501200
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 535,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota augsto un pārejas purvu aizsardzībai. Dabas liegumā sastopami vairāki aizsargājami ES Biotopu direktīvas biotopi, piemēram, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži, purvaini meži, ieplakas purvos. Teritorijā konstatētas arī tādas aizsargājamo putnu sugas kā - rubenis un pelēkā dzilna.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav