Sloku purvs

Teritorija izveidota augsto un pārejas purvu aizsardzībai. Dabas liegumā sastopami vairāki aizsargājami ES Biotopu direktīvas biotopi, piemēram, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži, purvaini meži, ieplakas purvos. Teritorijā konstatētas arī tādas aizsargājamo putnu sugas kā - rubenis un pelēkā dzilna.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501200
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 535,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk