Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010* un staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām, piemēram, jūras ērglim (Haliaeetus albicilla) (kur ligzdošana teritorijā konstatēta 2022. gada sezonā) piemērotas dzīvotnes, kā arī lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Tā pat teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamas un reti sastopamas sūnu sugas Latvijā, kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu: nokarenā stardzīslene (Antitrichia curtipendula), kas sastopama gāršās un vēros uz lapu koku (Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Betula pubescens, Carpinus betulus un Picea abies) stumbriem, kā arī to pamatnēm, egļu zariem, trupošiem kokiem, laukakmeņiem, salmu jumtiem, smilšakmens atsegumiem, arī krūmājos un strautu malās, un Baumgartnera pārzobe (Zygodon rupestris), kas aug uz viegli noēnotiem kokiem - veciem ozoliem un ošiem, vecos parkos un mežu malās. Reizēm sastop arī uz akmens substrātiem.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542900
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rudbāržu pagasts​​​​​​​
Platība: 116,11 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk