Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - mežainas piejūras kāpas 2180, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā melnajam stārķim (Ciconia nigra) piemērota dzīvotne. Teritorijā 2004. gadā dibināts mikroliegums melnā stārķa aizsardzībai. Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543000
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Salgales pagasts​​​​​​​
Platība: 203,79 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk