Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) 9160, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums baltmugurdzeņa (Dendrocopus leucotos) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu - doblapu leženeja (Lejeunea cavifolia), sēņu - melnsvītras cietpiepe (Phellinus nigrolimitatus) un vaskulāro augu - laksis (Allium ursinum) sugas, kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Dabas liegums SOĢUPES MEŽI. Foto Andris Soms
Dabas liegums SOĢUPES MEŽI. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543100
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Alojas pagasts
Platība: 118,99 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk