Spuļģu purvs karte

Augstais purvs, kuru aptver purvaini meži. Purvs apaudzis ar priedi. Konstatētas pārejas purvu slīkšņas un melnalkšņu staignāji, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. Teritorijas perifērijā jauktu koku un lapkoku meži.

Spuļģu purvs
Dabas liegums SPUĻĢU PURVS. Foto: Sintija Balode

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505800
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts
Platība: 307,13 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija