Starinas mežs

Foto: I.Muskare

Starinas mežs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530300
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Indras pagasts
Platība: 157 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota jauktu platlapju mežu, kā arī izcilu nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Izcila meža kokaudzes bagātība - dominē osis, apse, liepa, kļava, vietām daudz ozolu, zemsedzē tipiski gāršas elementi. Īpaša nozīme ir Ostrovnas ezera salīdzinoši augstajam rietumu krastam ar dziļām sāngravām, kas klātas ar nogāžu un gravu mežu. Daudz kritalu, apsūnojušas un trupošas koksnes u.c. bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu. Ezera sala klāta ar liepu mežu, te konstatēta ES Biotopu direktīvas sūnu suga - zaļā divzobe, kā arī vitāla un bagātīga Šultesa madaras audze. Nogāžu un gravu meža ezera rietumu krastā bagātīgas retas augu sugas Benekena zaķauzas audzes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav