Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība 

Grašu stādījumā ir sastopami desmit svešzemju koku taksoni, no tiem īpaši izceļami Amūras korķkoks (Phellodendron amurense), rietumu tūjas šķirnes (Thuja occidentalis) ‘Wareana’ un ‘Columna’, kā arī zirņu pacipreses šķirne (Chamaecyparis pisifera) ‘Filifera’. No vietējām sugām ir sastopamas - parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur) un parastās liepas (Tilia cordata).

Iztekas stādījumā ir sastopami deviņi dažādi svešzemju koku taksoni un divi valsts nozīmes dižkoki. No dendroloģiski nozīmīgām kokaugu taksoniem jāpiemin parastā ozola šķirni (Quercus robur) 'Timuki', āra bērza šķirni (Betula pendula) 'Youngii', kā arī Eiropas ciedrupriedi (Pinus cembra).

Timuku stādījumā ir sastopami 19 dažādi kokaugu taksoni, no tiem dominē svešzemju kokaugu suga – Rietumu tūja (Thuja occidentalis). No “Timuku” saimniecības nāk savdabīga parastā ozola (Quercus robur) šķirne ‘Timuki’. Šķirnes nosaukumu ‘Timuki’ ozolam piešķīra un sāka izplatīt 1946. gadā. Mūsdienās ozolu šķirni ‘Timuki’ pavairo un piedāvā iegādāties daudzas pasaules stādaudzētavas slavējot to, kā izcilu dekoratīvu koku.

Dabas vērtības 

Grašu stādījumā konstatētā īpaši aizsargājamā vaboļu suga - marmora rožvabole (Liocola marmorata) ar divām atradnēm, kā arī vairāk kā desmit piemēroti koki šīs vaboles populācijas turpmākajai attīstībai. Stādījumā ir konstatēti divi potenciālie dižkoki un viens valsts nozīmes dižkoks – Holandes priede (Tilia x europaea) ar stumbra apkārtmēru 3,77 m.

Iztekas stādījumu teritorijā aug bioloģiski veci, lielu dimensiju un dobumaini koki, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām - sēnēm, sūnām, ķērpjiem, putniem, kukaiņiem u.c. Dažāda izmēra dobumus ligzdošanai izmanto dobumperētāji putni, piemēram, dzeņi un zīlītes. Vasarās dobumus dienošanai labprāt izmanto sikspārņi. Nozīmīga dabas vērtība teritorijā ir veco Holandes liepu rinda gar autoceļu P92 koki, tā ir vērtējama kā bioloģiski veca un tajā var veidoties dobumi. Stādījumu teritorijā konstatētā viena īpaši aizsargājama kukaiņu suga - spožā skudra (Lasius fuliginosus), kā arī divi valsts nozīmes dižkoki - Holandes liepa (Tilia x europaea) ar stumbra apkārtmēru 2,90 m un sarkanais ozols (Quercus rubra) ar stumbra apkārtmēru 2,01 m.

Timuku nozīmīgākā dabas vērtība ir veco liepu aleja blakus viensētai un ceļam. Vairākiem no alejas kokiem novērojami dažādu izmēru, tajā skaitā lieli dobumi, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Stādījumu robežā un tās tiešā tuvumā konstatētie 15 dižkoki no deviņiem dažādiem kokaugu taksoniem.

Kultūrvēsturiskā vērtība

Grašu stādījumi veidoti 20. gs. 30. gados. Tie attīstījušies kā bagātīgi lauku māju apstādījumi ar īpašu un pārdomātu plānojumu. Pie dzīvojamās mājas atgājušiem četriem celiņiem tika stādītas eksotu grupas. Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi dibināti 1957. gadā.

Iztekas - ap 1918. gadu Gustavs Timuks sāka apdzīvot “Izteku” īpašumu – sāka būvēt dzīvojamo māju, saimniecības ēkas un veidot apstādījumus ap māju. Koku stādīšana notika laika posmā no 1908. līdz 1912. gadam. Gustavs Timuks pie dzīvojamās ēkas izveidoja akmensdārzu, iestādīja dažādus dekoratīvos kokus un krūmus.

Timuku apstādījuma pirmsākumi sākušies ap 19. un 20. gadsimtu, kad Mārtiņš Timuks pie savām mājām stādīja visdažādākos citzemju kokus un krūmus. Jau pirms Pirmā pasaules kara pie Timuku mājām jau bija izveidojies savdabīgs dendrārijs, vēlāk šo kolekciju turpināja papildināt un uzlabot Mārtiņa Timuka dēls Eduards Timuks (1903.-1975.).

Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470120
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Stelpes pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

 

 

 

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk