Tetersalas purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501600
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Trapenes pagasts
Platība: 348 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai. Teritorijā sastopami arī purvaini priežu un lapukoku meži. Minerālsala purvā klāta ar apšu - egļu mežu. Konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas 1. un 2.pielikuma sugas, piemēram, niedru lija, rubenis, mednis, dzeltenais tārtiņš, melnā dzilna u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plānsnav