Tumes meži

Nozīmīga vieta prioritāra Eiropas nozīmes biotopa - boreāli meži aizsardzībā. Dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta. Priežu - egļu damaksnis, vietām bebraines ar nokaltušiem kokiem. Lielas gada staipekņa audzes.

Tumes meži
Dabas liegums TUMES MEŽI. Foto: Kārlis Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535900
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Platība: 68 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.